Opšta pravila korištenja portala e-biro za korisnike

Ko smo mi?

„e-biro“ je nova  web platforma u Bosni i Hercegovini koja je kreirana s ciljem  da na jednom mjestu  spoji buduće poslodavce sa budućim posloprimcima. Na našoj platformi dužni ste se pridržavati svih navedenih uslove koji su kreirani u skladu sa zakonskim propisima kao i propisima osnivača platforme. U slučaju da se sa pravilima korištenja platforme ne slažete, djelovanje na našoj stranici bit će protuzakonito, što sa sobom povlači određene štetne posljedice.

Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih za navedene uslove, pošaljite nam upit na ovaj mail: ebiroba@gmail.com i na isti ćemo blagovremeno odgovoriti.

Način korištenja platforme

Budući poslodavci i posloprimci dužni su za početak korištenja platforme izvršiti vlastitu registraciju, prilikom čega unose osnovne informacije. Pored toga posloprimci su dužni upisati svoju biografiju sa dosadašnjim stečenim radnim iskustvom kao i obrazovanjem i privatnim informacijama o sebi.

Poslodavac je dužan upisati podatke o firmi, o njenoj djelatnosti, sjedište iste. Ukoliko želi objaviti oglas potrebno je da zakupi jedan od nekoliko ponuđenih paketa. Izuzetak od navedenog pravila  biti će za sve one poslodavce koji se registriraju do 30.07.2020.godine, čime  stiču pravo na potpuno BESPLATNU  objavu svih oglasa za posao  do 30.07.2020.godine.

Kada poslodavac kreira oglas za traganje za određenim posloprimcem, dužan je da unese detalje vezane za navedeni oglas čime ima mogućnost da izabere na koji način će se potencijalni posloprimac prijaviti na oglas:

 1. Putem naše „e-biro“ platforme gdje će poslodavcu biti prikazene prijave na oglasnoj ploči i u kategoriji “Prijavljeni kandidati” nakon prijave na svoj osobni račun,

     2. Putem “e-maila” koji poslodavac postavi i prijave posloprimaca dolaze na postavljeni e-mail,

     3. Putem “vanjskih linkova”, gdje poslodavac ostavlja URL gdje će se posloprimac prijaviti.

Poslodavac može vidjeti podatke o posloprimcu samo ukoliko se isti prijavio na njihov oglas. Registracija posloprimca je besplatna kao i njegova sveukupna promocija na platformi. 

Suštinska pogodnost naše online platforme je u tome da poslodavac nakon uplate paketa, sve informacije vezane za konkretni oglas objavljuje samostalno bez predhodne saglasnosti uredništva portala.

Poslodavac u svakom trenutku ima uvid u sve potencijalne kandidate koji su mu se do sada prijavili na oglas, i pomogućnosti može poslati uredništvu portala zahtjev da mu se pošalju biografije kandidata iz tražene struke, prilikom čega će uredništvo na predmetni zahtjev odgovoriti u roku 24 sata.

Svaki objavljeni oglas za posao bit će prikazan na platformi 25 dana od dana objave, a poslodavac ga može izbrisati ranije ili skratiti rok za prijave.

Kada se poslodavac registruje na „e-biro“ platformu osim navedenih pogodnosti dobija dodatne mogućnosti:

 1. Mogućnost da uredi svoj profil po vlastitom nahođenju i želji,
 2. Da objavi oglas u skladu sa kupljenim paketom,
 3. Da pregleda sve objavljene oglase,
 4. Da pregleda i izvrši evaluaciju svih potencijalnih posloprimaca,
 5. Da pregleda i izvrši evaluaciju svih kandidata koje je „spasio“ sebi kao interesantne,
 6. Da pregleda zakupljene pakete,
 7. Da izvrši promjene profila sa šiframa i lozinkama po vlastitom nahođenju bez znanja uredništva portala,
 8. Da izbriše svoj profil.

Kada se posloprimac registruju na web platformu „e-biro“ dobija sljedeće mogućnosti:

 1. Urediti vlastiti profil po želji i vlastitom nahođenju gdje će imati stalnu mogućnost promjena podataka u svojoj biografiji,
 2. Pregledati sve oglase na koje se prijavio,
 3. U svakom trenutku imati podatak da li je poslodavac „spasio“ ili prihvatio njegovu prijavu za određeni posao,
 4. Pregledati profile kompanija koje je spremio kao sebi interesantne,
 5. Pregledati oglase koje je sebi spremio kao interesantne,
 6. Mogućnost brisanja profila i svih drugih objava koje je posloprimac objavio u proteklom vremenskom periodu.

Poslodavcima i posloprimcima  strogo je zabranjeno  korisiti neprimjerenu korespodenciju, a posebno se zabranjuje javno iznošenje posrednih i neposrednih oblika diskriminacije koji su definisani u članu 3., 4. i 5. Zakona o zabrani diskriminacije BiH a posebno:

 1. Zabrana diskriminacije po pitanju nacionalnosti, vjere, jezika i bilo kojeg drugog opredjeljenja,
 2. Svi oblici uznemiravanje, a posebno
 3. Seksualno uznemiravanje,
 4. Mobing.

Platforma „e-biro“ u cjelosti zadržava pravo brisanja tekstova ili drugih objava kojim se krše materijalni propisi u BiH s posebno  zakoni i načela kao što su:

 1. Zakon o zabrani diskriminacije BiH,
 2. Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH,
 3. Zakon o obligacionim odnosima FBiH i RS-a,
 4. Princip načela „Bonae fidei“ ili načelo savjesti i poštenja prilikom objava oglasa kao i zasnivanja ugovornih odnosa putem web platforme „e-biro“.

Budući posloprimci dužni su popuniti svoju registraciju  i biografiju, te poštovati sva pravila ponašanja na online platformi. Posebno naglašavamo da minimum ispunjene registracije mora biti minimalno 50% upitnika da bi se isti mogao zvanično objaviti u našoj bazi podataka.

„e-biro“ cjelokupan svoj poslovni angažman radi u dobroj namjeri s ciljem da se zasnuju ugovori o radu u skladu sa načelima međusubne savjesti i poštenja između poslodavaca i posloprimaca. Uredništvo portala „e-biro“ neće provjeravati istinitost davanja podataka od strane poslodavaca i posloprimaca, te neće garantovati za tačnost istih.

Lični podaci

Prilikom obavljene registracije, poslodavci i posloprimci sa svojim matičnim podacima, daju izričitu i nedvosmislenu saglasnost web platformi i uredništvu portala „e-biro“ za prikupljanje, obradu i korištenje ličnih podataka, koje su neophodne zbog relevantnosti registracije.

Želimo naglasiti, navedene lične podatke imat će priliku koristiti osoblje portala koji su dužni strogo čuvati tajnost podataka te isti ne smiju dospjeti u javnost. U slučaju da korisnik nakon registracije vlastitih podataka iste želi povući, dužan je informisati uredništvo portala prilikom čega će uredništvo izbrisati podatke iz vlastite baze i isti neće biti predmet daljnjeg korištenja.

Upisom u bazu podataka posloprimac daje saglasnost da sve objave koje izvrši budu korištene od strane poslodavaca i to isključivo od strane onih poslodavaca koji su registrovani na portalu „e-bniro“. Navedena saglasnost se daje isključivo za traganje i zasnivanje radnog odnosa i u druge svrhe je strogo zabranjeno koristiti.

Kompanije koje objavljuju oglas kao i prijave koje dobijaju od strane posloprimaca, dužni su sačuvati tajnost, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, pismenom saglasnušću koju će te popuniti prilikom izrade vlastite registracije.

Svi podaci poslodavaca neće biti zloupotrebljavani na bilo koji način od strane našeg uredništva, niti će se smjeti koristiti u druge svrhe osim u pomoći prilikom zapošljavanja. U slučaju da korisnici žele izbrisati svoju registraciju na svom profilu imaju mogućnost brisanja profila uz potvrdu lozinke.

Odbijanje odgovornosti uredništva portala i web platforme „e-biro“

Svaki sadržaj (registracija profila ili objava oglasa  na platformi „e-biro“ ili bilo koje drugo djelovanje) kojeg postavi poslodavac i posloprimac nisu u domenu odgovornosti uredništva niti web platforme „e biro“, te kao takvi predstavljaju izvorno vlasništvo korisnika za koga su oni u cjelosti odgovorni.

Web platforma i uredništvo portala neće odgovarati korisnicima za tačnost i istinitost podataka objavljenim od strane korisnika, niti za bilo kakav oblik cyber kriminala putem hakerskog napada, loše konekcije ili slično.

Web platforma i uredništvo nisu odgovorni u slučaju nepravilnog korištenja platforme ili kupljenih paketa i eventualne štete koja rezultira navedenim djelovanjem.

Web platforma „e-biro“ ima ulogu pomoćnog posrednika prilikom traganja za radnicima ili firmama s ciljem zapošljavanja što kvalitetnije radne snage, te se u druge svrhe  ne može koristiti niti su kao takvi odgovorni za bilo kakvu štetu ili uspjeh koji iz toga nastane.

U slučaju određenih grešaka na stranici ili problema vezanih za registracije ili objave korisnika ili cjelokupnog funkcionisanja, uredništvo je zaduženo da u što skorijem vremenu iste otklone i omogući korištenje stranice bez bilo kakvih teškoća. U slučaju navedene situacije, uredništvo portala će produžiti vrijeme trajanja paketa ili objave oglasa onoliko vremena koliko je korisniku ili korisnicima bilo onemnogućeno vršiti rad na stranici.

U slučaju promjena uslova korištenja rada i funkcionisanja platforme svi korisnici će biti upoznati o promjenama istih i pružit će se razuman vremenski okvir da se svi korisnici upoznaju o istom.

Sve eventualne sporove koji bi eventualno mogli nastati, uredništvo portala „e-biro“ se obavezuje da sporove sa budućim korisnicima riješi mirnim putem, te u slučaju da isti nije moguće riješiti mirnim putem, stranke u sporu se mogu obratiti nadležnom Općinskom sudu u Tešnju.

Navedeni uslovi korištenja stupaju na snagu sa danom objavljivanja istih, stim da su poslodavci i posloprimci  dužni da iste slijede i poštuju činom registracije čime su svjesno prihvatili sva navedena pravila.

April, 2020. godine.